Art Books
Scriptum Art Scriptum Art Uitgeverij Boekwinkel Antiquariaat
Titel  Categorie 
Auteur  Trefwoord   
::
Voor leveringen via deze internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.
 • Artikel 1 Algemeen
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Scriptum Art Books gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 2 Definities
  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Scriptum Art Books opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
 • Artikel 3 Prijs
  a. De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 9 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld en exclusief verzendkosten.
  b. De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
  c. Scriptum Art Books is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in de krant aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.
 • Artikel 4. Levering
  a. De door Scriptum Art Books opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
  b. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
  c. Scriptum Art verscheept boeken wereldwijd. Voor bestellingen die naar het buitenland moeten worden verzonden wordt een betaling vooraf gevraagd hetzij door een overboeking via bank; hetzij door betaling via een credit-card.
 • Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
  a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Scriptum Art Books daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Scriptum Art Books van te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Scriptum Art Books te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
 • Artikel 6 Betaling
  a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Scriptum Art Books aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Scriptum Art Books in gebreke.
  b. Scriptum Art Books heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
  c. Indien Scriptum Art Books, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
  d. Indien Scriptum Art Books haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Scriptum Art Books.
  e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
  f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.
 • Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
  De door Scriptum Art Books geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Scriptum Art Books volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
 • Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Scriptum Art Books geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Scriptum Art Books garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Artikel 9. Communicatie
  Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Scriptum Art Books, dan wel tussen Scriptum Art Books en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Scriptum Art Books, is Scriptum Art Books niet aansprakelijk.
 • Artikel 10. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scriptum Art Books ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Scriptum Art Books gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
  Wanneer door Scriptum Art Books gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Scriptum Art Books deze voorwaarden soepel toepast.
 • Artikel 12
  Op overeenkomsten gesloten tussen Scriptum Art Books en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.